6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
AYDINLATMA METNİ AMACI VE KAPSAMI

Sadıklar Otomotiv Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sadıkoğulları Otomotiv Petrol Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, Sadıkoğlu Petrol Paz otomo. Turizm Market işlt. San. Tic. Ltd. Şti, Sadık Otomotiv Akaryakıt Ev Aletleri Turizm Tekstil Gıda Market Lokanta İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin korunması için tedbir almaktayız. Kişisel Verilerinizi, KVKK ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan sebeplerle ve yöntemlerle işlemekteyiz.
Şirketlerimiz Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır. Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde web sitemizde çerez konumlandırmaktayız.
Sadıklar Otomotiv Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sadıkoğulları Otomotiv Petrol Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, Sadıkoğlu Petrol Paz otomo.Turizm Market işlt.San.Tic.Ltd.Şti, Sadık Otomotiv Akaryakıt Ev Aletleri Turizm Tekstil Gıda Market Lokanta İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, KVKK’nın 10. Maddesinde yer alan “ Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü “ başlıklı maddesi uyarınca: veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgilli sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma metninde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

VERİ SORUMLUSU

Şirket Unvanı : Sadıklar Otomotiv Tekstil Konfeksiyon Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Sadıkoğulları Otomotiv Petrol Turizm Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, Sadıkoğlu Petrol Paz otomo.Turizm Market işlt.San.Tic.Ltd.Şti, Sadık Otomotiv Akaryakıt Ev Aletleri Turizm Tekstil Gıda Market Lokanta İşletmeciliği Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Adres : Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No: 150 Merkezefendi/DENİZLİ
(İşbu Aydınlatma Metni kapsamında “Firma” olarak anılacaktır.)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Firmanın bağlı birimleri, firmanın şubeleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar firma içerisinde faaliyetlerin yürütülebilmesi için kullanılan yazılımlar, kamera çekimi vasıtasıyla ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, Firma ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.
Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ VE İŞLENME AMAÇLARI

Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görüşen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlarla güvenli bir şekilde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde işlenmektedir.
Bu kapsamda kişisel veri olarak tabloda yer alan veriler müşteri veya web sitemizi ziyaret edenlerin girmesi ile toplanmaktadır;
Kimlik : Kişi kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veri grubudur.
Ad, Soyad,
İletişim : Kişiye ulaşmak için kullanılabilecek veri grubudur.
Telefon numarası, Adres Bilgisi, E-posta, Fax, internet IP adresi vb.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK ve ilgili sağlık mevzuatı uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
• Hissedarlar
• İş Ortakları
• İştirakler ve bağlı ortaklıklar
• Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Topluluk Şirketleri
• Bağlı Olunan Distribütör(ler)

VERİ İŞLEME SÜRESİ VE MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Firmamız ve Firmamıza bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.
Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Firma uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu kapsamda süreç bazlı kişisel verilerin saklama süresi kanunlarda belirtilen yasal sürelerdir.
KİŞİSEL VERİLERİN/ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ : Kanunlarda Öngörülmesi, Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Ve Meşru Menfaati, , Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi, Sözleşme İmzalanması, nedenleriyle işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE BU HAKLARINI KULLANMASI
KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİLERİN HAKLARI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişileri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:
a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
h. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARINI KULLANMASI

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler aydınlatma metninde belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle dilekçe yazıp imzalayarak sadikogullarikvkk@sadik.com.tr mail adresinden veya işyerimizin Akçeşme Mahallesi Menderes Bulvarı No: 150 Merkezefendi/DENİZLİ adresine iadeli taahhütlü mektupla ya da şahsen ücretsiz olarak iletebileceklerdir.
İlgili kişi;
Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;
a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu,
bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak iletilmesi gerekmektedir.
Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Tarafınıza bildirilir.